Der Arbeitnehmer-Lohnsteuerberatung Lohnsteuerhilfeverein e. V.

Członkostwo się opłaca

Cieszymy się, że są Państ­wo zain­tere­sowani członkost­wem. W tej rubryce zna­jdą Państ­wo infor­ma­c­je na tem­at członkost­wa i naszych składek członkows­kich oraz częs­to zadawane pyta­nia doty­czące naszego sto­warzyszenia. Zawsze aktu­alne wiado­moś­ci, odpowied­ni budżet cza­su i indy­wid­u­alne porady są u nas oczy­wis­toś­cią. Warto sko­rzys­tać z pomo­cy zaan­gażowanego zespołu z pon­ad 15-let­nim doświadczeniem.

Jeśli mają Państ­wo dal­sze pyta­nia lub uwa­gi, nasi przed­staw­iciele są do Państ­wa dys­pozy­cji i chęt­nie omówią je z Państ­wem osobiście.

Kto może zostać członkiem?

Członkiem może zostać zasad­nic­zo każ­da oso­ba mieszka­ją­ca na obszarze naszej dzi­ałal­noś­ci (Repub­li­ki Fed­er­al­nej Niemiec). Warun­ki reg­u­lu­je art. 4 ust. 11 StBerG (niemiec­ka ustawa o dorad­cach podatkowych).
Inne oso­by mogą zostać członka­mi np. w charak­terze człon­ka hon­orowego, jeżeli ich członkost­wo przy­czy­nia się do real­iza­cji usta­wowo zdefin­iowanego celu dzi­ałal­noś­ci sto­warzyszenia. Członkost­wo jest kon­tyn­uowane również wtedy, jeżeli w cza­sie jego trwa­nia członek sto­warzyszenia rejestru­je się jako bezro­bot­ny. Szczegółowe infor­ma­c­je na ten tem­at moż­na znaleźć w naszym statucie.

Opłata członkowska jest ważna przez jeden rok i zależy od twojego rocznego dochodu brutto.

Roczny dochód
brutto
Skład­ka członkowska
brutto
opła­ta wpisowa (jed­no­ra­zowo) 10 €
do 10.000 € 50 €
10,001 € – 15,000 € 75 €
15,001 € – 25,000 € 95 €
25,001 € – 35,000 € 115 €
35,001 € – 46,000 € 135 €
46,001 € – 61,000 € 155 €
61,001 € – 90,000 € 195 €
od 90,001 € 240 €

Składka członkowska opłacana jest rocznie, a jej wysokość uzależniona jest od Państwa rocznego dochodu brutto:

Do dochodu rocznego brut­to wliczane są: świad­czenia emery­tal­no-ren­towe, w tym świad­czenia zwol­nione z podatku, dochody z kap­i­tału, wyna­j­mu, dzierżawy, pry­wat­nych transakcji sprzedaży, zasiłek dla bezro­bot­nych, zasiłek z tytułu przesto­jów pra­cy spowodowanych warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi, zasiłek z tytułu pra­cy w niepełnym wymi­arze godzin, zasiłek chorobowy, zasiłek rodzi­ciel­s­ki, zwol­nione z podatku dodatki/dopłaty pra­co­daw­cy do ubez­pieczenia społecznego oraz inne dochody w myśl § 22 i 24 EstG (niemieck­iej ustawy o podatku dochodowym). Skład­ka członkows­ka brut­to zaw­iera obec­nie 19% VAT.

Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na członkostwo.

For­mu­la­rz wniosku jest do pobra­nia tutaj w for­ma­cie pdf.

Proszę staran­nie i dokład­nie wypełnić for­mu­la­rz i przesłać wniosek na poniższy adres:

Arbeit­nehmer-Lohn­s­teuer­ber­atung Lohn­s­teuer­hil­fevere­in e.V.
Det­mold­er Strasse 31
33102 Paderborn

Jeżeli mają Państ­wo pyta­nia odnośnie wniosku, jesteśmy do Państ­wa dys­pozy­cji. Mogą Państ­wo sko­rzys­tać również z naszego for­mu­la­rza do kon­tak­tu.

Członkowie pozyskują nowych członków” –
nasza akcja z atrakcyjnymi nagrodami.

Będąc już naszym członkiem, pozyskali Państ­wo nowego człon­ka? Cieszymy się, że są z nas Państ­wo zad­owoleni i pole­ca­ją nas dalej. Chce­my za to podziękować.

Wystar­czy ode­brać kartę nagród w naszym biurze na Det­mold­er Str. 31 lub pobrać ją tutaj I wydrukować, a następ­nie wybrać swo­ją nagrodę, wypełnić kartę i odd­ać ją w naszym biurze.

Weź udział w akcji i zdobądź nagrodę!

Wybraną przez siebie nagrodę otrzy­ma­ją Państ­wo po zak­się­gowa­niu przez nas pier­wszej skład­ki nowego człon­ka. Mogą Państ­wo sami zde­cy­dować, czy ma zostać wysłana pocztą, czy odbiorą ją Państ­wo w naszym biurze.